That is a car,it is a\an English car

问题描述:

That is a car,it is a\an English car
1个回答 分类:英语 2014-11-07

问题解答:

我来补答
用an.That is a car,it is an English car.因为紧跟冠词的English的发音是[ˈɪŋglɪʃ],是元音音节.
?
?
展开全文阅读
剩余:2000
下一页:填词谢谢
黄色视频网